Savannah Jazz Band @ Newbold Verdon Jazz Club

Savannah Jazz Band @ Newbold Verdon Jazz Club Newbold Verdon Working Mans Club ~ Newbold Verdon ~ Leicester LE9 9NP Admission: £9 Fri 5th Jan 2018 at 8.00 pm
Savannah Jazz Band @ Newbold Verdon Jazz Club